ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายนพดล นาคเกิด
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสมพิษ อุบลเชื้อ
ตำแหน่ง : รองประธานคณะกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0819081208
ชื่อ-นามสกุล : นางประคอง สารีนนท์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร : 0854232362
ชื่อ-นามสกุล : นายปกรณ์ พรหมผาง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : องค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 0897103022
ชื่อ-นามสกุล : นายกฤตภาค ทรงนิติโสภา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายชนะ คัมภิรานนท์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ครู
เบอร์โทร : 0851758051
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสมุห์สายทอง ปัญฺทิโต
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศาสนา
เบอร์โทร : 0841199121
ชื่อ-นามสกุล : นายสมหมาย อุบลเชื้อ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายเกียรติศักดิ์ ศรีคำบล
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : โดยตำแหน่ง
เบอร์โทร :