ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสิริกุล ศิลาแรง
ครู คศ.3

นางเรณุกา ผูกจันอัด
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายณัฐวุฒิ อ้อยขาว
ครูผู้ช่วย