ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายชนะ คัมภิรานนท์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ