ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายธีระพงษ์ มุขบัง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ