ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวกัลยาณี ศรีจานเหนือ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์