ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวภัทราภรณ์ ขจรศักดิ์สิริกุล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย