ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวสุรีย์ลักษณ์ ทศระวิน
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นายนิธิวัฒน์ กาญจนพาสน์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0