ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ (อ่าน 295) 26 ส.ค. 62
นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 415) 17 พ.ค. 62
กำหนดการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี (อ่าน 639) 15 ก.พ. 62
23พฤศจิกายน2561กีฬาสีภายใน (อ่าน 555) 21 พ.ย. 61
กิจกรรมไหว้ครู และเลือกตั้งประธานนักเรียน (อ่าน 945) 25 พ.ค. 60
กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 1180) 18 มิ.ย. 59
กำหนดสอบกลางภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 1177) 18 มิ.ย. 59
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2558 (อ่าน 1308) 27 มี.ค. 58
ทะเบียนคำสั่งของโรงเรียน (อ่าน 9905) 19 ต.ค. 57
ทะเบียนรับ - ส่งเอกสารของโรงเรียน (อ่าน 1595) 19 ต.ค. 57
กำหนดการสอบ,การปิดเรียนปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖ - การเปิดเรียนภาคเรียนที่ื ๒/๒๕๕๖ (อ่าน 1437) 03 ต.ค. 56
โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส จะจัดกิจกรรมทำบุญผ้าป่าการศึกษาและพิธีทำบุญโรงเรียน ประจำปี 2556 ในวัน เสา (อ่าน 1433) 07 มิ.ย. 56
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส วัน พฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2556 (อ่าน 1365) 07 มิ.ย. 56
เพิ่มกิจกรรมประเมินความพร้อม ปฏิทินฯวันที่ ๑๖ พ.ค.๕๖ (อ่าน 1481) 14 พ.ค. 56
แก้ไขคำสั่งโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส ใหม่ (อ่าน 1386) 07 พ.ค. 56
งานธุรการเวอร์ชั่นใหม่ (อ่าน 1260) 23 เม.ย. 56
เชิญคณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส ติดตามการสั่งการทางเว็บไซด์ (อ่าน 1170) 08 เม.ย. 56
กำหนดวันเปิดเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (อ่าน 1207) 26 มี.ค. 56
การทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ จังหวัดชลบุรี นักเรียนชั้น ป.๖ (อ่าน 1411) 12 ก.พ. 56
กำหนดสอบปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ (อ่าน 1214) 11 ม.ค. 56
กำหนดการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ณ (อ่าน 1478) 11 ม.ค. 56
กำหนดสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ (อ่าน 1222) 11 ม.ค. 56
กำหนดรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (อ่าน 1173) 11 ม.ค. 56
กำหนดสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2555 วันที่ 17 -18 มกราคม 2556 (อ่าน 1130) 07 ม.ค. 56
กำหนดการสอบระหว่างภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕ วันที่ ๑๗ - ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ (อ่าน 1219) 02 ม.ค. 56
กำหนดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐ (อ่าน 1160) 02 ม.ค. 56
กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕ (อ่าน 1234) 11 ต.ค. 55
กำหนดวันเปิด-ปิด เรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (อ่าน 1326) 11 ต.ค. 55
วันภาษาไทย (อ่าน 1260) 06 ก.ค. 55
โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ วันที่ ๗ มิ.ย. ๕๕ (อ่าน 1163) 29 พ.ค. 55
ความรู้เรื่องอาเซียน (อ่าน 1488) 16 พ.ค. 55
เปลี่ยนแปลงตารางสอน ตารางเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ (อ่าน 1263) 11 พ.ค. 55
เลื่อนวันเปิดเตรียมพร้อมนักเรียนเป็นวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 (อ่าน 1375) 09 พ.ค. 55
การประชุมประจำเดือนข้าราชการครูและบุคลากรฯในโรงเรียน ประจำเดือนพฤษภาคม 2555 ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2555 (อ่าน 1509) 09 เม.ย. 55
โครงการอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา 2555 (อ่าน 1579) 09 เม.ย. 55
กำหนดการเปิดเรียน - ปิดเรียน ในปีการศึกษา 2555 (อ่าน 1464) 09 เม.ย. 55
โรงเรียนเปิดเตรียมความพร้อม 13 - 15 พฤษภาคม 2555 (อ่าน 1547) 09 เม.ย. 55
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. (อ่าน 1402) 04 เม.ย. 55