ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายเกียรติศักดิ์ ศรีคำบล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ตุลาคม 2559 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายชนะ คัมภิรานนท์
ตำแหน่ง : รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายวีระพงษ์ ประสารศรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
ชื่อ-นามสกุล : นายล้วน สมบรม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕๓๔ - ๒๕๔๗
ชื่อ-นามสกุล : นายสมภาร ชัยมนตรา
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕๓๑ - ๒๕๓๔
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ คงสวัสดิ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕๓๐ - ๒๕๓๑
ชื่อ-นามสกุล : นายสมภาร ชัยมนตรา
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕๒๑ - ๒๕๓๐
ชื่อ-นามสกุล : นายแก้ว หินเจริญ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕๐๕ - ๒๕๑๑
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยวัฒน์ ระวิยะวงดี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๔๙๔ - ๒๕๐๕
ชื่อ-นามสกุล : นายแก้ว หินเจริญ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๔๘๘ - ๒๔๙๔
ชื่อ-นามสกุล : นายสมดี เหล็กศักดิ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๔๘๕ - ๒๔๘๘
ชื่อ-นามสกุล : นายถุง อินทศร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๔๘๔ - ๒๔๘๕
ชื่อ-นามสกุล : นายจำนง โคตรสมบัติ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๔๘๓ - ๒๔๘๔
ชื่อ-นามสกุล : นายพิมพ์ อ้นชะดา
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๔๘๑ - ๒๔๘๓