ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2560
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 มีนักเรียน สำเร็จการศึกษา ปฐมวัย 19 คน ประถมศึกษา 19 คน  มัธยมศึกษาตอนต้น 11 คน โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาสได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการโรงเรียน และประธานกรรมการสถานศึกษา มอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา และได้มี ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า นักเรียนที่กำลังศึกษาเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก 
    โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส ได้มอบเกียรติบัตร และตุ๊กตา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนที่มีผลการทดสอบ โอเน็ตสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ จำนวน 3 คน 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  สารีเกิด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
                                 2. นายวาทิน  ศรีเมือง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
                                 3. นางสาวสุดารัตน์  ศรีหาวัตร  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
     ทั้งนี้ คุณเอกรินทร์  เหลืองวิริยะ  ได้มอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนทั้ง 3 คน ๆ ละ 1,000 บาท
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 2561,11:19   อ่าน 339 ครั้ง