ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คำสั่งปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 79.37 KB 43
sar ปีงบประมาณ 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 790.26 KB 29
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 1.2 MB 35
sar ปีงบประมาณ 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 790.26 KB 34
การดำเนินกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 104.43 KB 163
แบบฟอร์มดำเนินกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 86.08 KB 178
เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือ Word Document ขนาดไฟล์ 457.79 KB 124
คู่มือการนิเทศภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 274.5 KB 9402
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 683 KB 132
sar 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 790.1 KB 94
คำสั่งจัดชั้นเรียน 108
sar ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 133
ตัวอย่าง เอกสาร/หลักฐาน/ร่องรอย ตามมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 145
หลักสูตรก๊าซชีวภาพ 113
หลักสูตรหน้าที่พลเมือง 132
แผนปฏิบัติการป่ระจำปีงบประมาณ 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 776.5 KB 156
นำเสนอหลักสูตรก๊าซชีวภาพ Unkown Document ขนาดไฟล์ 77.47 KB 214
สรุปรวมคะแนนสอบประจำปีการศึกษา๒๕๕๖ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 95.16 KB 456
ตารางเรียนสอนซ่อมเสริมสาระฯภาษาไทย การอ่านออกเสียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 149.15 KB 380
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 Word Document ขนาดไฟล์ 768.5 KB 5312
กำหนดการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 11.18 KB 296
บันทึกข้อความเสริมธาตุเหล็ก Word Document ขนาดไฟล์ 28.78 KB 916
แบบบันทึกการใช้ห้องพยาบาล Word Document ขนาดไฟล์ 359.9 KB 12132
คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 52.8 KB 3583
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 35.68 KB 378
เพลงบรรเลง MP3 Audio ขนาดไฟล์ 4.57 MB 203
เพลงบรรเลง MP3 Audio ขนาดไฟล์ 3.74 MB 234
ระยะทางของเส้นทางเดิน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 192.5 KB 208
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (2556 - 2559) Word Document ขนาดไฟล์ 668.46 KB 370
แผนนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ Word Document ขนาดไฟล์ 186.5 KB 9408
sar ปีการศึกษา 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 2914
โครงการสร้างทักษะชีวิตด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาคมอาเซียน Word Document ขนาดไฟล์ 93.5 KB 238
แบบโครงร่างงานวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 30.1 KB 291
แผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3 เดือนแห่งคุณภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 980
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 465 KB 18902
รายงานประเมิน สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 218.5 KB 3045
คู่มือการบริหารสถานศึกษาฯที่เป็นนิติบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 286 KB 497
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ Word Document ขนาดไฟล์ 793.18 KB 2054
หลักสูตรโรงเรียนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 1.64 MB 1913
หลักสูตรโรงเรียนกลุ่มสาระสุขศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 992.5 KB 2507
หลักสูตรโรงเรียนกลุ่มสาระศิลปะ Word Document ขนาดไฟล์ 1.5 MB 2054
หลักสูตรโรงเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 1.65 MB 1515
หลักสูตรโรงเรียน ประวัติศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 860.5 KB 330
หลักสูตรโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาสกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ Word Document ขนาดไฟล์ 1.35 MB 1151
แบบการทำโครงงานของนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 65.5 KB 4910
sar ปีการศึกษา ๒๕๕๔ Word Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 1076
ตารางสอน ตารางเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 102.5 KB 368
แบบคำร้องแก้ o ร มส Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 7362
หลักสูตรโรงเรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 2.25 MB 2395
หลักสูตรโรงเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 860.5 KB 2348
หลักสูตรโรงเรียนกลุ่มสาระภาษาไทย Word Document ขนาดไฟล์ 1.75 MB 2015
ระเบียบวัดผลประเมินผล Word Document ขนาดไฟล์ 398.5 KB 2511