ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คำสั่งปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 79.37 KB 79
sar ปีงบประมาณ 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 790.26 KB 65
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 1.2 MB 73
sar ปีงบประมาณ 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 790.26 KB 69
การดำเนินกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 104.43 KB 199
แบบฟอร์มดำเนินกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 86.08 KB 267
เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือ Word Document ขนาดไฟล์ 457.79 KB 158
คู่มือการนิเทศภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 274.5 KB 11559
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 683 KB 177
sar 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 790.1 KB 127
คำสั่งจัดชั้นเรียน 141
sar ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 167
ตัวอย่าง เอกสาร/หลักฐาน/ร่องรอย ตามมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 181
หลักสูตรก๊าซชีวภาพ 146
หลักสูตรหน้าที่พลเมือง 165
แผนปฏิบัติการป่ระจำปีงบประมาณ 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 776.5 KB 191
นำเสนอหลักสูตรก๊าซชีวภาพ Unkown Document ขนาดไฟล์ 77.47 KB 253
สรุปรวมคะแนนสอบประจำปีการศึกษา๒๕๕๖ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 95.16 KB 491
ตารางเรียนสอนซ่อมเสริมสาระฯภาษาไทย การอ่านออกเสียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 149.15 KB 416
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 Word Document ขนาดไฟล์ 768.5 KB 5343
กำหนดการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 11.18 KB 329
บันทึกข้อความเสริมธาตุเหล็ก Word Document ขนาดไฟล์ 28.78 KB 947
แบบบันทึกการใช้ห้องพยาบาล Word Document ขนาดไฟล์ 359.9 KB 14315
คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 52.8 KB 3765
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 35.68 KB 411
เพลงบรรเลง MP3 Audio ขนาดไฟล์ 4.57 MB 233
เพลงบรรเลง MP3 Audio ขนาดไฟล์ 3.74 MB 266
ระยะทางของเส้นทางเดิน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 192.5 KB 238
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (2556 - 2559) Word Document ขนาดไฟล์ 668.46 KB 401
แผนนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ Word Document ขนาดไฟล์ 186.5 KB 9554
sar ปีการศึกษา 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 2948
โครงการสร้างทักษะชีวิตด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาคมอาเซียน Word Document ขนาดไฟล์ 93.5 KB 270
แบบโครงร่างงานวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 30.1 KB 327
แผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3 เดือนแห่งคุณภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 1017
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 465 KB 18936
รายงานประเมิน สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 218.5 KB 3086
คู่มือการบริหารสถานศึกษาฯที่เป็นนิติบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 286 KB 530
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ Word Document ขนาดไฟล์ 793.18 KB 2087
หลักสูตรโรงเรียนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 1.64 MB 1953
หลักสูตรโรงเรียนกลุ่มสาระสุขศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 992.5 KB 2578
หลักสูตรโรงเรียนกลุ่มสาระศิลปะ Word Document ขนาดไฟล์ 1.5 MB 2088
หลักสูตรโรงเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 1.65 MB 1557
หลักสูตรโรงเรียน ประวัติศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 860.5 KB 366
หลักสูตรโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาสกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ Word Document ขนาดไฟล์ 1.35 MB 1189
แบบการทำโครงงานของนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 65.5 KB 5217
sar ปีการศึกษา ๒๕๕๔ Word Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 1112
ตารางสอน ตารางเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 102.5 KB 404
แบบคำร้องแก้ o ร มส Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 7731
หลักสูตรโรงเรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 2.25 MB 2431
หลักสูตรโรงเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 860.5 KB 2382
หลักสูตรโรงเรียนกลุ่มสาระภาษาไทย Word Document ขนาดไฟล์ 1.75 MB 2057
ระเบียบวัดผลประเมินผล Word Document ขนาดไฟล์ 398.5 KB 2538