ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายงานการประชุม
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕
              รายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมเล็กโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๖ ท่าน ได้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม(พิพัฒน์คีรีเขต) ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบุรีการาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้องและผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรัทธาเรืองศรี เป็นการประชุมครั้งแรกในการรวมตัวกันเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนในตำบลห้วยแห้ง
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 38.14 KB
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
                 เป็นการประชุมครัี้งที่ ๒ ของ"คณะกรรมการบริหารเครือข่ายพัฒนาการศึกษากลุ่มโรงเรียนห้วยแห้ง" หลังจากมีมติร่วมกันกำหนดชื่อองค์กรแล้ว แต่เป็นการประชุมครั้งแรกที่เริ่มดำเนินการทำงานพัฒนาการศึกษาของตำบลฯ โดยได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ อบต.ห้วยแห้ง และบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด(มหาชน) ในการจัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือของเครือข่ายฯ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 26.05 KB
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
                เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ประธานเครือข่ายพัฒนาการศึกษาตำบลห้วยแห้ง โดยนายวีระพงษ์ ประสารศรี ได้เชิญสมาชิกเครือข่ายฯ ประชุมวางแผนการพัฒนาการศึกษาในเรื่องการการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ การพัฒนาการอ่านเขียนและการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (o-net) ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกเป็นอย่างดี
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 27.62 KB
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
              เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐น. ณ ห้องประชุมเล็กโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส ประธานเครือข่ายพัฒนาการศึกษาตำบลห้วยแห้ง ได้เชิญสมาชิกเครือข่ายฯ เข้าประชุมวางแผนการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนภายในเครือข่ายฯ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสมาชิกเป็นอย่างดี ภายใต้ชื่อ "ค่ายลูกเสือคุณธรรมนำพ้นยาเสพติดสร้างจิตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมสู่อาเซียน"
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 30.03 KB
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗
               วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เครือข่ายฯโดยนายวีระพงษ์ ประสารศรี ประธานฯได้เชิญสมาชิกเครือข่ายฯประชุมเพื่อสรุปความพร้อมในการจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ก่อนวันดำเนินการกิจกรรม ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกเครือข่ายฯเป็นอย่างดี
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 38.71 KB
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗
                 หลังจากเสร็จสิ้นโครงการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี เมื่อวันที่ ๑๒ - ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ แล้ว เครือข่ายฯโดยนายวีระพงษ์ ประสารศรี ประธานเครือข่ายฯได้เชิญผู้บริหารในเครือข่ายฯประชุมสรุปผลการดำเนินการ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 35.35 KB