ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โครงการ/กิจกรรม
โครงการเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี กลุ่มโรงเรียนห้วยแห้งร่วมใจ
                  การเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี เครือข่ายพัฒนาการศึกษากลุ่มโรงเรียนห้วยแห้ง ได้ร่วมกับสหวิทยศึกษาเมืองใหม่ จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีสามัญ ณ ค่ายลูกเสือภูกะเหรี่ยง ตำบลชะอม อำเภแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๔ - ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 63.54 KB
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๖
             เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๖ โรงเรียนในเครือข่ายฯ ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กขึ้น ในโรงเรียนทั้ง ๖ โรงเรียน เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ (โรงเรียนวัดบุรีการามจัดวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖) ได้รับการสนับสนุนจาก อบต.ห้วยแห้ง บริษัทเบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด(มหาชน) และหน่วยงานอื่นๆในและนอกตำบล อย่างหลากหลาย เด็กๆที่เข้าร่วมกิจกรรม สนุกสนาน มีความสุขทุกคน