ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลสารสนเทศ
สถิติจำนวนนักเรียน เครือข่ายฯ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 98 KB
สถิติจำนวนครู ในเครือข่าย ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 33 KB
กำหนดเวลาเปิด - ปิด โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ (๑๖ พ.ค.๕๕ - ๓๑ มี.ค. ๕๖)
             ทุกโรงเรียนในตำบลห้วยแห้ง                                  
                                              ภาคเรียนแรก
                                                    เปิดเรียน   ๑๖ พ.ค. ๕๕ - ๑๐ ต.ค. ๕๕
                                                    ปิดเรียน    ๑๑ ต.ค. ๕๕ - ๓๑ ต.ค. ๕๕
 
                                               ภาคเรียนที่ ๒   
                                                    เปิดเรียน   ๑ พ.ย. ๕๕ - ๓๑ มี.ค. ๕๖
                                                    ปิดเรียน    ๑ เม.ย. ๕๖ - ๑๕ พ.ค. ๕๖
รายชื่อและข้อมูลครู สพป.สบ.๒
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 396.5 KB
หลักเกณฑ์เงินอุดหนุน อบต.กับ โรงเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 666.03 KB
หลักเกณฑ์เงินอุดหนุน อบต.กับ โรงเรียน2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 646.71 KB
หลักเกณฑ์เงินอุดหนุน อบต.กับ โรงเรียน3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 115.88 KB
หลักเกณฑ์เงินอุดหนุน อบต.กับ โรงเรียน4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 60.07 KB
กำหนดเวลาเปิด - ปิด โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (๑๖ พ.ค.๕๖ - ๓๑ มี.ค. ๕๗)
ทุกโรงเรียนในตำบลห้วยแห้ง
                                     ภาคเรียนแรก
                                     เปิดเรียน ๑๖ พ.ค. ๕๖ - ๑๐ ต.ค. ๕๖
                                     ปิดเรียน ๑๑ ต.ค. ๕๖ - ๓๑ ต.ค. ๕๖
                                     ภาคเรียนที่ ๒
                                     เปิดเรียน ๑ พ.ย. ๕๖ - ๓๑ มี.ค. ๕๗
                                     ปิดเรียน ๑ เม.ย. ๕๗ - ๑๕ พ.ค. ๕๗