ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 24.55 KB
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2556
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 465 KB
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาคมอาเซียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 34.28 KB
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ร.ร.เศรษฐกิจพอเพียง
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 61.5 KB
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมเศรษฐิกจพอเพียง
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 73 KB
เครื่องมือประเมินฯเศรษฐกิจพอเพียง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 270.1 KB
คู่มือประเมินฯเศรษฐกิจพอเพียง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.56 MB
กิจกรรมก๊าซชีวภาพจากเศษอาหาร
            ท่านสามารถดูภาพการจัดกิจกรรมฯได้ที่กิจกรรมโรงเรียน หน้าหลักของเว็บไซด์
กิจกรรมการลดต้นทุนใช้จ่ายในครัวเรือน
                   ท่านสามารถดูภาพกิจกรรมได้ที่กิจกรรมโรงเรียน หน้าหลัก
กิจกรรมเกษตรอินทรีย์
กิจกรรมอาหารกลางวันพอเพียง
              ท่านสามารถดูภาพกิจกรรมได้ที่กิจกรรมโรงเรียน ที่หน้าหลัก
กิจกรรมการออมทรัพย์
กิจกรรมลูกเสือเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมการปลูกพืชผสมผสาน
กิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้การเกษตรพอเพียง
กิจกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติ
โครงการสร้างทักษะชีวิตด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาคมอาเซียน

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 93.5 KB