ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
                      กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส ได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551 ที่ต้องการพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐานของความเป็นไทย
                     โดยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศได้จัด กิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมวันสำคัญ และกิจกรรมอื่นๆ ที่รองรับการเป็นสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศไทย  เช่น กิจกรรมการประกวดวิชาการ กิจกรรมวิทยากรต่างประเทศ
ตารางเรียนของนักเรียนกับวิทยากรชาวต่างประเทศ เทอม 2

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 216.47 KB
นำเสนอ สรุปผลการให้ความรู้จากวิทยากรต่างประเทศ ระหว่างเดือนมิ.ย.-ก.ค.

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.04 MB
ประโยคที่ใช้ในการสนทนากับวิทยากรต่างประเทศ

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 228.05 KB
แบบบันทึกนิเทศการสอน

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 256.43 KB
ตารางเรียนของนักเรียนกับวิทยากรชาวต่างประเทศ

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 69.57 KB
หนังสือเชิญวิทยากรต่างประเทศ ไทย-อังกฤษ

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 177.82 KB
บันทึกข้อความขอเชิญวิทยากรต่างประเทศ
              วิทยากรต่างประเทศ หรือ Teacher Bhing มาจากกรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ อายุ 40 ปี มาให้ความรู้ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นโดยเน้น ทักษะ ด้านการฟัง และการพูด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 84.76 KB
มาตรฐานขั้นต่ำในการเรียนการสอน แต่ละระดับชั้น

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 260.22 KB
นำเสนอโครงการ

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.02 MB
หน่วยการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 100.67 KB
หน่วยการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 92.33 KB
ตารางสรุปวิธีการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 200.21 KB
โครงการห้วยคงคา..พัฒนาทักษาะภาษาอังกฤษสู่อาเซียน (Developing English skills for ASEAN)

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 112.5 KB