ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โครงสร้างการบริหารโรงเรียน
แผนภูมิโครงสร้างการบริหารโรงเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 208.41 KB
คำสั่งโครงสร้างการบริหารโรงเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 243 KB
แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานวิชาการ

                                            นายสกุลชาติ เรืองทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายงานบริหารงานวิชาการ

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 80 KB
คำสั่งการบริหารวิชาการ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 75 KB
คำสั่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 32.27 KB
คำสั่งคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 46.04 KB
คำสั่งคณะกรรมการพัฒนา ประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์ การเขียน และประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 39.97 KB
แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานบริหารทั่วไป

                                           นายชนะ คัมภิรานนท์ หัวหน้าฝ่ายงานบริหารงานบริหารทั่วไป

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 106.5 KB
คำสั่งการบริหารงานบริหารทั่วไป
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 82.5 KB
แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานงบประมาณการเงิน
                                        นางวาสนา บุตรน้ำเพ็ชร หัวหน้าฝ่ายงานบริหารงานงบประมาณ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 287.75 KB
คำสั่งการบริหารงานงบประมาณ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.5 KB
แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานบุคลากร
                                             นางสิริกุล ศิลาแรง หัวหน้าฝ่ายงานบริหารงานบริหารบุคคล
 
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 124.32 KB
คำสั่งการบริหารงานบุคลากร
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 64.5 KB
โครงสร้างการบริหารโรงเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 243 KB