ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
น.ส.ภัทราภรณ์ ขจรศักดิ์สิริกุล
คุณครู ภัทราภรณ์ ขจรศักดิ์สิริกุล ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

แนวทางการพัฒนากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 2/2556

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 224.94 KB
วิเคราะห์หลักสูตร กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 290.7 KB
วิเคราะห์หลักสูตร กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษา

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 211.74 KB
ตย.แบบบันทึกหลังการสอน

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 56.47 KB
สรุปวิธีการพัฒนา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.02 MB
ใบกิจกรรมนิทานตามใจ2 กิจกรรมภาษาไทย(เสริม)

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 322.09 KB
แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นป.6 เรื่อง จำนวนนับ

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.79 MB
แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นป.6 เรื่อง ตัวประกอบ

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.91 MB
แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นป.6 เรื่อง สมการ

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.66 MB
แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นป.6 เรื่อง เส้นขนาน

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.35 MB
แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นป.6 เรื่อง ทิศและแผนผัง

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.02 MB
แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นป.6 เรื่อง เศษส่วน

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.31 MB
แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นป.6 เรื่อง ทศนิยม

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.97 MB
แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นป.6 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารทศนิยม

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.84 MB
แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นป.6 เรื่อง รูปสี่เหลี่ยมและรูปวงกลม

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.31 MB
แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นป.6 เรื่อง บทประยุกต์

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2 MB
แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นป.6 เรื่อง รูปเลขาคณิตสามมิติ

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.38 MB
แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นป.6 เรื่อง แผนภูมิและความน่าจะเป็น

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.69 MB
แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นป.6 เรื่อง อาหารและสารอาหาร

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.93 MB
แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นป.6 เรื่อง ร่างกายของเรา

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.63 MB
แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นป.6 เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.58 MB
แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นป.6 เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.43 MB
แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นป.6 เรื่อง วงจรไฟฟ้า

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.39 MB
แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นป.6 เรื่อง หินและการเปลี่ยนแปลง

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.68 MB
แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นป.6 เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.43 MB
แผนการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาฯ ชั้นป.6 เรื่อง ตัวเรา

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.62 MB
แผนการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาฯ ชั้นป.6 เรื่อง ชีวิตและครอบครัว

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.27 MB
แผนการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาฯ ชั้นป.6 เรื่อง สร้างเสริมสุขภาพ

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.92 MB
แผนการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาฯ ชั้นป.6 เรื่อง ชีวิตปลอดภัย

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.4 MB
แผนการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาฯ ชั้นป.6 เรื่อง กิจกรรมพาเพลิน

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.98 MB
แผนการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาฯ ชั้นป.6 เรื่อง กีฬาสร้างสุขภาพ

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.42 MB
แผนการจัดการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นป.6 เรื่อง หลักการสร้างสรรค์งานศิลป์

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.05 MB
แผนการจัดการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นป.6 เรื่อง งานศิลป์แสนสนุก

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.19 MB
แผนการจัดการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นป.6 เรื่อง ชีวิตกับงานทัศนศิลป์

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 856.02 KB
แผนการจัดการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นป.6 เรื่อง เสียงเพลงไพเราะ

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1017.23 KB
แผนการจัดการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นป.6 เรื่อง บรรเลงเพลงแสนสนุก

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 917.46 KB
แผนการจัดการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นป.6 เรื่อง ภูมิปัญญาทางดนตรี

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 791.31 KB
แผนการจัดการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นป.6 เรื่อง นาฏศิลป์

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 896.23 KB
แผนการจัดการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นป.6 เรื่อง นาฏศิลป์ไทยเบื้องต้น

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 977.03 KB
แผนการจัดการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นป.6 เรื่อง นาฏศิลป์น่ารู้

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.16 MB
แผนการจัดการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นป.6 เรื่อง ละครไทยวิถีไทย

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.11 MB
เอกสารประชุมผู้ปกครอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 573.08 KB
ใบกิจกรรมวันวิสาขบูชา กิจกรรมภาษาไทย(เสริม)

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 255.6 KB
ใบกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก กิจกรรมภาษาไทย(เสริม)

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 275 KB
ใบกิจกรรมนิทานตามใจ กิจกรรมภาษาไทย(เสริม)

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 221.88 KB