ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส เปิดทำการเรียนการสอน 3 ระดับ ดังนี้
๑.  ก่อนประถมศึกษา
๒.  ประถมศึกษา
๓.  มัธยมศึกษาตอนต้น