ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

                ๑.    จัดการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนในเขตบริการอย่างทั่วถึงรวมทั้งผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส   พิการ

                ๒.   น้อมนำปรัชญาของเศราฐกิจพอเพียงจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพมาตรฐานให้นักเรียนเป็นคนดีคนเก่งมีความสุขและมีความภาคภูมิใจในความเป็นสระบุรี

๓.   พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

                ๔.   พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

                ๕.   พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

                 ๖.   ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

เป้าหมาย

 

                ๑.  ประชากรวัยเรียนทุกคนในเขตบริการของโรงเรียนได้เข้าเรียนอย่างเสมอภาคและทั่วถึง      

                ๒.  นักเรียนทุกคนได้รับการสนับสนุนให้ได้รับการศึกษาตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน เป็นคนดี   คนเก่ง   มีความสุข   มีความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นสระบุรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                ๓.   ครูทุกคนสามารถจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

                ๔.   โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

                ๕.   สภาพแวดล้อมของโรงเรียนเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน

                ๖.   ชุมชนรู้เข้าใจเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษามีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุนการจัด การศึกษาของโรงเรียน               

            อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

โรงเรียนวิถีพุทธกัลยาณมิตร เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และเป็นโรงเรียนวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

โรงเรียนวิถีพุทธกัลยาณมิตร