ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 
วิสัยทัศน์โรงเรียน
โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส  จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น โดยใช้นวัตกรรมที่หลากหลาย ผู้เรียนมีสุขภาพดี บนพื้นฐานของความเป็นไทย
 
  
พันธกิจ
          1. จัดการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนในเขตบริการอย่างทั่วถึง รวมทั้งผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ
          2. จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน เน้นให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ รักการอ่าน
3. พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 12 ประการ และให้มีความภาคภูมิใจในความเป็นสระบุรี
          4. จัดการศึกษาให้นักเรียนมีความรู้ในด้านพื้นฐานทางอาชีพของท้องถิ่น
          5. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีสุขภาพที่ดี
          6. พัฒนาสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่และเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
          7. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
 
เป้าประสงค์
          1.  ประชากรทุกคนในเขตบริการของโรงเรียนได้เข้าเรียนอย่างเสมอภาคและทั่วถึง
          2.  นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน นักเรียนอ่านออกเขียนได้ รักการอ่าน
          3.  นักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 12 ประการ และให้มีความภาคภูมิใจในความเป็นสระบุรี
          4.  นักเรียนทุกคน มีความรู้พื้นฐานทางอาชีพของท้องถิ่น
          5.  นักเรียนให้มีสุขภาพที่ดี
          6. สภาพแวดล้อมของโรงเรียนเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน
          7.  จัดการให้มีประสิทธิภาพโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
 
 เอกลักษณ์ของโรงเรียน
          โรงเรียนน่าอยู่   ครูมีจรรยา  พัฒนานักเรียนสุขภาพดี 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
          นักเรียนทุกคนมีสุขภาพดี
ปรัชญาของโรงเรียน
                             ปญํญา  นรานํ  รตนํ
                           “ ปัญญาเป็นรัตนของนรชน
 
สีประจำโรงเรียน                ขาว               แดง