ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
          ตราสัญลักษณ์โรงเรียน ไม่ปรากฎว่าสร้างขึ้นเมื่อใด เป็นรูปอักษร "ห ค"อยู่ในวงกลมสองวง ด้านบนมีรูปห่วงสามห่วงคล้องกันอยู่ใต้มงกุฎที่มีประกายรัศมีเป็นแฉก ด้านล่างเป็นชื่อโรงเรียนอยู่ในแพรแถบริบบิ้น และไม่ปรากฎความหมายเช่นเดียวกัน
          ในปีการศึกษา ๒๕๔๘ นางสาวสุวรรณา เพชรบังเกิด ได้นำตราสัญลักษ์เดิมมาพัฒนาใหม่ ด้วยการเพิ่มสีให้สวยงาม โดยใช้สีแดง-ขาว ซึ่งเป็นสีประจำโรงเรียนและเพิ่มสีน้ำเงินตัวอักษร "ห ค" ให้ดูเด่นชัดบนพื้นสีขาวที่ล้อมรอบด้วยวงกลมสองวง ด้านบนเป็นรูปห่วงสามห่วงสีดำสอดคล้องกันภายใต้มงกุฎสีดำที่มีประกายรัศมีเป็นแฉกสีแดง ด้านล่างเป็นชื่อโรงเรียนสีน้ำเงินบนแถบริบบิ้นที่มีพื้นสีขาว ขอบสีแดง
          นายวีระพงษ์ ประสารศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส เป็นผู้ให้ความหมายตราสัญลักษณ์ ดังนี้
          สีน้ำเงิน หมายถึง ความตั้งใจ ความพากเพียรพยายาม เอาใจใส่
          สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ ความจริงใจ
          สีดำ หมายถึง  ความหนักแน่น มั่นคง อดทนอดกลั้น
          สีแดง หมายถึง ความรุ่งเรือง เกียรติยศชื่อเสียง
          อักษร "ห ค"สีน้ำเงิน บนพื้นสีขาว หมายถึง นักเรียนผู้ที่มีความบริสุทธิ์ ทำหน้าที่เรียนรู้ คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาสที่มีความตั้งใจ ความพากเพียรพยายาม เอาใจใส่ ทำหน้าที่ตามบทบาทของตน อย่างมีประสิทธิภาพ ให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถ อย่างคุณภาพ
          วงกลมวงแรกชั้นใน สีดำบนพื้นสีขาว หมายถึง นักเรียน คณะครูและบุคลากรในโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของความมีคุุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ อย่างมั่นคง หนักแน่น เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข
          วงกลมชั้นนอกสีดำ หมายถึง พลังความสามัคคีของนักเรียน คณะครูและบุคลากรที่ร่วมกันนำพาพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีคุณภาพ อย่างมั่นคง ยั่งยืน
          ห่วงสามห่วงคล้องกัน หมายถึง ความร่วมมือกันในการจัดการศึกษาของ สามฝ่าย คือ บ้าน วัด โรงเรียน หรือ "บวร"
          มงกุฎสีดำ หมายถึง ความมั่นคง หนักแน่นในความจงรักภักดีต่อพระเจ้าอยู่หัวของนักเรียน คณะครูและบุคลากร โดยทุกคนต่างปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระองค์เพื่อความเจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้า มีชื่อเสียงเกียรติยศ และที่สำคัญคณะครูผู้เป็นข้าราชการต้องทำงานแทนพระองค์ในการให้ความรู้แก่พสกนิกรของพระองค์ ด้วยความสำนึก  
          ประกายรัศมีสีแดง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ชื่อเสียงเกียรติยศ ที่เกิดจากการทำหน้าที่ของตนตามบทบาท ของนักเรียน คณะครูและบุคลากร แผ่ขจรไปทุกทั่วสารทิศ เป็นที่รับรู้ของและศรัทธาของสาธารณชน
          ชื่อโรงเรียนสีน้ำเงินบนแถบริบบิ้นพื้นสีขาวขอบสีแดง หมายถึง ความภาคภูมิใจของนักเรียน คณะครูและบุคลากรในชื่อเสียงเกียรติยศ ความสำเร็จ ของโรงเรียน ที่เกิดจากความตั้งใจ ความพากเพียรพยายาม
          สรุปความหมายของตราสัญลักษณ์โรงเรียน หมายถึง นักเรียน คณะครูและบุคลากรในโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส เป็นผู้มีความพากเพียรพยายามทำหน้าที่ตามบทบาทเช่นนักเรียนมีความตั้งใจในการเล่าเรียน ศึกษาหาความรู้ ครูมีความพากเพียรพยายามอบรมสั่งสอนศิษย์จนเป็นผู้มีคุณธรรม เป็นคนดี เป็นคนเก่งและมีความสุข ด้วยความร่วมมือในการจัดการศึกษาของชุมชน "บวร"อย่างมีคุณภาพตามรอยเบื้องยุคบาท ของพระเจ้าอยู่หัว จนประสบผลสำเร็จ มีชื่อเสียง เกียรติยศ และทุกคนมีความภาคภูมิใจความเป็นห้วยคงคาฯ
         
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 172.28 KB