ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

             โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส ทำพิธีเปิดโรงเรียน เมื่อวันที่  15  มิถุนายน   พ.ศ.2481  โดย ขุนอุปถัมภ์ประชากร  นายอำเภอแก่งคอย  เป็นประธานในพิธีเปิด ใช้ชื่อว่า  โรงเรียนประชาบาลตำบลห้วยแห้ง 2 เปิดทำการสอนครั้งแรกในชั้นประถมศึกษาปีที่  1  และเปิดสอนชั้นอื่นๆในปีต่อมา นายพิมพ์   อ้นชะดา  เป็นครูใหญ่คนแรก  ใช้ศาลาการเปรียญวัดห้วยแห้งเป็นที่เรียนจนถึง ปีการศึกษา 2484  นายฟื้น  สุวรรณโชติ  กำนันตำบลห้วยแห้ง  ได้มอบที่ดิน  5 ไร่  10  ตารางวา  ให้เป็นที่ปลุกสร้างอาคารเรียน  ( ปรับประวัติจำนวนที่ดินตามที่ราชพัสดุในปีการศึกษา 2544  เลขทะเบียนที่ สบ 486 หนังสือสำคัญที่ดิน เลขที่ น.ส.3 เลขที่  ส.บ.0119 เป็นเนื้อที่  4  ไร่  2  งาน  84  ตารางวา ) ให้เป็นที่ปลูกสร้างอาคารเรียนเป็นเอกเทศ พร้อมทั้งได้ชักชวนชาวบ้านให้ร่วมมือกัน  จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการปลูกสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ตามแบบ  ป.1 ข ขนาด   3  ห้องเรียนจนสำเร็จและได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส แล้วย้ายสถานที่เรียนจากศาลาการเปรียญของวัด มาเรียนในพื้นที่เอกเทศ ในอาคารเรียนที่สร้างขึ้นดังกล่าวตลอดมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน โดยมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้

                ปีการศึกษา   2519         ได้รับงบประมาณ 50,000 บาท สร้างบ้านพักครู จำนวน 1 หลัง

                ปีการศึกษา   2520          เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  5

                ปีการศึกษา   2521          เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6

                ปีการศึกษา   2521        ได้งบประมาณพิเศษจากรัฐบาลเป็นเงิน  1,100,000 ( หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน ) สร้างอาคารเรียนแบบ 004 ครึ่งตึกครึ่งไม้  2  ชั้น  10 ห้องเรียน  เริ่มลงมือก่อสร้างเมื่อวันที่  18  ตุลาคม  2521  แล้วเสร็จเมื่อวันที่  11  พฤษภาคม  2522  ได้ย้ายจากอาคารเรียนหลังเก่ามาเรียนหลังใหม่จนถึงปัจจุบัน โดยได้ขออนุญาตรื้อถอนอาคารเรียนชั่วคราว แบบ ป.1 ข.หลังเก่า

                ปีการศึกษา  2522  ได้งบประมาณ  27,000 ( สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน )สร้างส้วมแบบอนามัย  5  ที่นั่ง  1 หลัง

                ปีการศึกษา   2522   นางเช้า   สิทธิมาก ได้ยกมอบที่ดินจำนวน  38  ตารางวา  ให้ตัดถนนจากโรงเรียนสู่ถนนใหญ่

                ปีการศึกษา  2523  ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2523 รัฐบาลได้เปลี่ยนโครงสร้างการบริหารของกระทรวงใหม่ โรงเรียนได้เปลี่ยนจากสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ โดยมีสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระบุรีและสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแก่งคอย ในส่วนภูมิภาค

                ปีการศึกษา   2524   ได้รับงบประมาณ  20,000  บาท  ( สองหมื่นบาทถ้วน ) สร้างถังเก็บน้ำฝนแบบ    33  1  ชุด  3  ถัง

                 ปีการศึกษา   2525  ได้งบประมาณ  48,000  บาท ( สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน ) สร้างอาคารเอนกประสงค์แบบ สปช.202  ขนาด 10+12  เมตร  หรือ 120  ตารางเมตร

                ปีการศึกษา  2527  ทางราชการได้ปรับตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาจากตำแหน่ง ครูใหญ่ เป็นตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่

                ปีการศึกษา  2532 สภาตำบลห้วยแห้งได้สร้างถังเก็บน้ำฝน แบบร.พ.ช.จำนวน  1  ชุด  3 ถัง

               ปีการศึกษา   2537  โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และได้เปิดเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  เมื่อวันที่  16  พฤษภาคม  2537มีนักเรียน  26  คน 

                ปีการศึกษา  2538   ได้เปิดถึงมัธยมศึกษาปีที่  2  และได้รับงบประมาณดังนี้

-         ได้สร้างสนามบาสเกตบอลเป็นเงิน 12,8000  บาท

-         ได้สร้างถังเก็บน้ำฝนแบบ  ฝ.33  เป็นเงิน   60,000  บาท

-         ได้รับจัดสรรอัตราครู  1  อัตรา 

ปีการศึกษา  2539  ได้เปิดเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  และได้อนุมัติจบหลักสูตรชั้นที่ 1  และได้รับอนุมัติให้เปิดชั้นเรียนระดับก่อนประถมศึกษาชั้นอนุบาลปีที่ 1  และ 2  เริ่มตั้งแต่วันที่  16  พฤษภาคม  2539

                ปีการศึกษา  2540  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนตามแบบ  สปช.105/2519  จำนวน  1 

หลัง 6  ห้องเรียนเป็นเงิน  1,779,000  บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน )

                ปีการศึกษา  2541  โรงเรียนได้รับงบประมาณปรับปรุงโรงเรียน  12,800  บาท  ดำเนินการ

สร้างถนนหน้าอาคารเรียนแบบ  ค.ส.ล. ขนาดกว้าง  2  เมตร  ยาว  90  เมตร  และรวมกับงบประมาณสมทบค่าวัสดุเป็นเงินทั้งสิ้น  27,500 บาท ค่าแรงงานได้จากคณะครูนักเรียน  ผู้ปกครองนักเรียนกรรมการสถานศึกษา

-ได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบ  สปช. 601/26 จำนวน  1  หลัง  2  ห้อง  งบประมาณ 

55,000บาท(ห้าหมื่นห้าพันบาท)

-ได้รับงบประมาณ  สร้างต่อเติมอาคารเรียนแบบ  สปช.105/29  จำนวน  2  ห้องเรียน

 งบประมาณ  181,000  บาท  ( หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน ) ทำให้อาคารเรียน  สปช.105/29 ครบตามแบบ  2  ชั้น  8  ห้องเรียน

               -ได้รับงบประมาณสร้างส้วม แบบ สปช.601/26 จากงบมิยาซาวา  ( งบประมาณรายจ่ายภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ )จำนวน 1 หลัง   4  ห้อง  งบประมาณ  110,000  บาท  ( หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

ปีการศึกษา  2542    โรงเรียนเข้าโครงการโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้

                ปีการศึกษา  2544    อาจารย์ใหญ่ได้อนุมัติให้เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเกณฑ์คุณภาพ

               ปีการศึกษา  2545    โรงเรียนได้ขออนุญาตจัดตั้งกองผ้าป่าเพื่อซื้อที่ดินเพิ่มเติมจำนวน  168  ตารางวา  เป็นเงิน  100,000  บาท  ( หนึ่งแสนบาทถ้วน ) และได้จัดซื้อตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี   ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535  ( แก้ไขเพิ่มเติมใหม่แล้วถึงฉบับที่ 4  พ.ศ.2541  ข้อ  19  โดยวิธีตกลงราคา  และข้อ 28  ตั้งแต่วันที่  15   ตุลาคม  2545 รวมเป็นเนื้อที่ 5 ไร่ 52 ตารางวา

                ปีการศึกษา   2546  โรงเรียนได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยเริ่มใช้ช่วงชั้นที่ 1-3 ในชั้น  ป. 1  , ป.6 และม.1 

                ปีการศึกษา   2546  ตั้งแต่วันที่  7  กรกฏาคม  2546  รัฐบาลได้เปลี่ยนโครงสร้างการบริหารในระดับกระทรวง โรงเรียนได้เปลี่ยนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระบุรี เขต 2