ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 ต.ค. 61 ถึง 02 ต.ค. 61 สอบปลายภาคเรียนที่1/2561
08 มิ.ย. 60 กิจกรรมไหว้ครู และเลือกตั้งประธานนักเรียน
โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย และการกตัญญูกตเวที
นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียน ครูแต่งกายสุภาพชุดไว้ทุกข์ ฝ่ายกิจการนักเรียน
29 ก.ย. 59 ถึง 30 ก.ย. 59 สอบปลายภายเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 2559

ชุดนักเรียน ฝ่ายงานวิชาการ
15 มิ.ย. 56 กิจกรรมทำบุญผ้าป่าการศึกษาและพิธีทำบุญโรงเรียน ประจำปี 2556
โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส ฝ่ายบริหารทั่วไป
13 มิ.ย. 56 กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556
โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส ฝ่ายบริหารทั่วไป
17 พ.ค. 56 โครงการประชาธิปไตย เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส ฝ่ายบริหารทั่วไป
11 มี.ค. 56 ถึง 12 มี.ค. 56 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ชั้น อบ.1- ป.6
เครื่องแบบนักเรียน นายสกุลชาติ เรืองทรัพย์
08 มี.ค. 56 ทัศนศึกษาจังหวัดชลบุรี นักเรียนชั้น ป.6
ชุดกีฬาโรงเรียน
07 มี.ค. 56 ถึง 08 มี.ค. 56 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ชั้น ม.1-3

 

เครื่องแบบนักเรียน นายสกุลชาติ เรืองทรัพย์
09 ม.ค. 56 ถึง 11 ม.ค. 56 สอบระหว่างภาคเรียนที 2
26 ก.ย. 55 ถึง 28 ก.ย. 55 สอบปลายภาคเรียนที่ 1
16 ก.ค. 55 ถึง 18 ก.ค. 55 สอบระหว่างภาคเรียนที 1
09 พ.ค. 55 ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรฯ
1. สรุป ภาระกิจปีการศึกษา 2555
2. ประเมินแผนพัฒนาการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ก่อนปฏิบัติ
3. ความรู้ด้านวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ณ ห้องประชุมใหญ่/แต่งกายสุภาพ ฝ่ายบุคลากร