ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 1 แบบ 004
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2521
งบประมาณ : 1,100,000. บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 2 แบบ สปช.105/2529
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2540
งบประมาณ : 1,779,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมหลังที่ 1 แบบ อนามัย
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2522
งบประมาณ : 27,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมหลังที่ 2 แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2541
งบประมาณ : 55,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมหลังที่ 3 แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2541
งบประมาณ : 110,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2525
งบประมาณ : 48,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถังเก็บน้ำฝน ชุดที่ 1 ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2524
งบประมาณ : 20,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถังเก็บน้ำฝน ชุดที่ 2 แบบ ร.พ.ช.
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2532
งบประมาณ : 10,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถังเก็บน้ำฝน ชุดที่ 3 แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2538
งบประมาณ : 60,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2519
งบประมาณ : 40,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงอาหารชั่วคราว
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2553
งบประมาณ : 20,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ที่ดินแปลงที่ ๑
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ๒๔๘๔
งบประมาณ : ราษฎรบริจาค
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ที่ดินแปลงที่ ๒
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ๒๕๔๕
งบประมาณ : ราษฎรบริจาค
เพิ่มเติม..